3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق:
هنگام اجرای روش ها و راهبردهای ایمنی شغلی، صنعتی و محیطی با مشکلات و تناقضاتی رو به رو می شویم. توجه به این مسائل، موجب کاهش تأثیرات محیطی و پیشگیری از حوادث احتمالی می شود. اگرچه مزایای این امر بسیار قابل توجه است، اما تحقیقات نشان می دهد که اهمیت و ضرورت معیارهای ایمنی در سازمانها، به طور کامل پذیرفته نشده است. معیارها و برنامه ریزی های پیشگیری از حوادث با هدف افزایش ایمنی محیط، موجب بهبود سلامت و زندگی انسانها و کاهش تأثیرات محیطی نامطلوب شده است. علاوه بر مزیت های یادشده، سبب کاهش هزینه و پیشگیری از خطر نیز خواهد شد ( وزارت بهداشت و ایمنی محیط کار ایالات متحده2، 2002). بهداشت و سلامت کارگران ضامن سلامت و رشد اقتصاد وبه تبع از اجزاء مهم توسعه است. یک نیروى کار سالم علاوه بر فایده رساندن به خود به علت تعاملى که با جامعه و اطرافیان خود دارد، سلامت جامعه را نیز سبب می شد و این مساله در گرو داشتن آگاهى مناسب نسبت به بهداشت کار و مسائل ایمنى است. با توجه به اینکه حوادث یکى از علل مهم به خطر افتادن سلامت افراد است و این مساله در محیط کار نمود بیشترى پیدا مى کند. رعایت اصول ایمنى مى تواند به نوعى سلامت کارگر را تضمین کند پس لازم است هر نیروى کار آگاهى کافى از ایمنى و بهداشت کار داشته باشد (همان منبع).
موضوع بهداشت و ایمنی کار، ازجمله موضوعاتی است که شامل انواع مفهوم، قانون، روش کار و نمودهای مشخص و نا مشخص است، از آنجایی که اغلب فعالیت های آموزشی، که توسط مربیان برای کارآموزان تهیه می شود، به صورتی است که برداشت سطحی، در حد حفظ و درک مفاهیم را فراهم می آورد. این در حالی است، که ما باکارآموزانی روبه رو هستیم که وارد مقطعی جدید شده اند و برای اولین بار، با بعضی از موضوعات درسی به صورت تخصصی مواجه می شوند. با توجه به اینکه طرح های درسی که موجود می باشد، توانایی کامل ارائه و آموزش موارد فوق را ندارند (موریسون3 ترجمه رحیمی دوست، 1387). ضرورت ایجاب می کند، این موضوعات و مفاهیم را در قالبی قرار دهیم که متناسب با آن ها باشد. بهداشت و ایمنی کار، تعاریف، مفاهیم و قوانین متعددی دارد، پس لازم است الگویی برای آن طراحی و اجرا گردد تا تسهیل کننده یادگیری تعاریف، مفاهیم و قوانین آن باشد.
الگوی طراحی آموزشی کرامپ، از جمله الگو های طراحی آموزشی با ساختار الگوریتمی می باشد، که نحوه ارائه و چیدمان اجزاء آموزش رابه شکلی مناسب، در مورد انواع موضوع، مفهوم، و قانون بیان می کند.(بلبین و بلبین4، 1972). این الگو، با استفاده از عملکرد های پایانی مورد انتظار، سطح عملکرد ها را به بالاترین مرحله از جمله، یادگیری روش کاری (دانستن نحوه عملکرد در موقعیتی خاص) انتقال می دهد، و روش رسیدن به این عملکرد ها را برای انواع موضوعات و مفاهیم روشن می کند. بلبین5 (1972) این اعتقاد را دارد که «الگوی کرامپ» دارای نقطه ی اوجی است و آن تطبیق هدفهای آموزش با روشهای آموزشی است (رمی زفسکی، ترجمه فردانش،۱۳۹۰).
با تو جه به آنچه که ذکر گردید ضرورت داشتن دوره های آموزشی بهداشت کار بر اساس الگوهای طراحی آموزشی برای سازمان فنی و حرفه ای را می توان در موارد زیر بر شمرد:
۱- میزان تأثیر گذاری الگوهای طراحی آموزشی در حوزه های مختلف علوم، از علوم پایه گرفته تا علوم انسانی و مهارت های فنی و زبان آموزی و… باید دقیقاً و به صورت مستندات علمی مشخص گردد تا برنامه ریزان و مسئولین آموزشی بتوانند برنامه ریزی مناسبی در به کارگیری الگوی آموزشی بهداشت و ایمنی کار در مراکز فنی و حرفه ای داشته باشند.
۲- یادگیری کارا و مفید بهداشت و ایمنی کار برای دست اندرکاران نظام های آموزشی خصوصاً نظام فنی و حرفه ای کشورمان، یکی از معضلات پیش روست و از طرفی نمی توان به راحتی از کنار نتایج یادگیری بهداشت و ایمنی کار به راحتی گذشت؛ زیرا، امروزه در بسیاری از علوم در همه عرصه های بدون تسلط بر بهداشت و ایمنی در محیط کار انجام هر کار علمی، آموزشی و اقتصادی، بسیار سخت و زمان بر و پر هزینه است.
۳- توسعه ی کارگاه های آموزشی و تدوین برنامه ها و دستورالعملهایی که اخیراً وزارت آموزش فنی و حرفه ای برای ارتقاء سطح کیفیت تدریس در مدارس در پیش گرفته و منابع مالی و انسانی زیادی را در این مسیر هزینه می کند، نیازمند دستیابی به آثار و نتایج چنین پژوهش هایی در حوزه ی الگوهای طراحی آموزشی هستند.
۴- هنوز بسیاری از دست اندرکاران آموزش فنی و حرفه ای، مدیران و مربیان و اولیا و از همه مهمتر کارآموزان به میزان تأثیر یا عدم تأثیر استفاده از طراحی آموزشی در زمینه بهداشت و ایمنی کار، پی نبرده و اغلب آنها به اینگونه طراحی ها به عنوان ابزارهایی دست و پا گیر، نه ابزارهایی کارآمد برای افزایش مهارت های کارآموزان می نگرند.

4-1- اهداف پژوهش:

۱-۴-۱- اهداف کلی پژوهش :
– طراحی الگوی آموزشی بهداشت و ایمنی کار بر اساس مدل کرامپ.
– تعیین میزان تاثیر الگوی آموزشی طراحی شده بر ارتقاء مهارت های کارآموزان.

2-4-1- اهـداف ویژه پژوهش:
۱- تعیین میزان تأثیر الگوی آموزشی طراحی شده در ارتقاء آگاهی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار درکارآموزان.
۲- تعیین میزان تأثیر الگوی آموزشی طراحی شده بر چگونگی استفاده از وسایل حفاظت فردی و تجهیزات مرتبط با بهداشت و ایمنی کار (بهبود مهارت های بازتابی) درکارآموزان.
۳- تعیین میزان تأثیر الگوی آموزشی طراحی شده بر ایجاد گرایش و ارتقاء فرهنگ مرتبط با بهداشت و ایمنی کار در کارآموزان.
۴- تعیین میزان تأثیر الگوی آموزشی طراحی شده در بهبود به یادسپاری عوامل جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار برای کارآموزان.
۵- تعیین میزان تأثیر الگوی آموزشی طراحی شده برچگونگی بکارگیری(دانستن نحوه عملکرد در موقعیتی خاص)، مهارت های مرتبط با بهداشت و ایمنی کار توسط کارآموزان.

5-1- فرضیات پژوهش:

۱-۵-۱- فرضیه اصلی:
الگوی آموزشی طراحی شده بهداشت و ایمنی کار در ارتقاء سطح مهارت های کارآموزان مؤثر است.
2-5-1- فرضیات فرعی:

۱- آموزش از طریق الگوی طراحی شده موجب ارتقاء آگاهی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار، برای کارآموزان می گردد.
۲- آموزش از طریق الگوی طراحی شده بر چگونگی استفاده از وسایل حفاظت فردی و تجهیزات مرتبط با بهداشت و ایمنی کار (بهبود مهارت های بازتابی) توسط کارآموزان مؤثر است.
۳- آموزش از طریق الگوی طراحی شده موجب گرایش و ارتقاء فرهنگ مرتبط با حفاظت و ایمنی کار برای کارآموزان می گردد.
۴- آموزش از طریق الگوی طراحی شده موجب بهبود به یادسپاری عوامل جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار برای کارآموزان می گردد.
۵- آموزش از طریق الگوی طراحی شده بر چگونگی بکارگیری(دانستن نحوه عملکرد در موقعیتی خاص)، مهارت های مرتبط با بهداشت و ایمنی کار توسط کارآموزان مؤثر است.

6-1- تعریف مفهومی متغیرها :

مهارتهای عملی: مهارتهای هستند که با فرآیندهای عضلانی سروکار دارند راهبردهای روان- حرکتی بر این فرض استوار هستند که برای ایجاد تغییرهای رفتاری موثر باید سرعت مهارت های حرکتی را تغییر داد (کریم آقائی،۱۳۸8 ).
بهداشت کار: بهداشت و ایمنی کار عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار (شریعت پناهی، 1382).
الگوی طراحی آموزشی: فعالیتی که در آن روش های معینی برای دستیابی به هدف های خاصی به وسیله شاگردان خاص و در شرایط مشخص ژیش بینی شود (فردانش، ۱۳۷۸ ).
عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار: عبارت است از یک سری آشفتگی های ناخوشایند آکوستیکی شامل سروصدا، ارتعاش، شرایط‌ جوی‌ (گرما، سرما و رطوبت)،نور (کاهش‌ یا افزایش)، فشار هوا (کاهش‌ یا افزایش)، تشعشعات‌ و …که در روند مطلوب انجام کار ایجاد اختلال می کنند (فریدلاند، ترجمه میرزایی، 1382).
حوادث ناشی از کار: دریک مفهوم وسیع حوادث ناشی از کار کلیه حوادثی را که در ضمن کار و نیز در حین رفت و آمد به محل کار به وقوع  می پیوندد در برمی گیرد و برای اینکه حادثه ناشی از کار تلقی شود باید هم در حین انجام وظیفه رخ دهد و هم به  سبب انجام وظیفه رخ دهد (کیانی دوست، ۱۳۸۹).
تجهیزات ایمنی فردی: وسایلی هستند که شخص را در برابر خطرات احتمالی ناشی از کار مصون می دارند و شامل گوشی ایمنی  عینک ایمنی، دستکش ایمنی، لباس کار، کفش کار، کمربند ایمنی، کلاه ایمنی و ماسک تنفسی و…
فرهنگ ایمنی: مجموعه ای از باورها،هنجارها،انگیزه ها،نقشها و عملکردهای اجتماعی و فنی که موجب کاهش رویارویی کارکنان،مدیران،مصرف کنندگان و عموم مردم یا شرایط خطرناک و صدمه رسان شود.
الگوی کرامپ: الگوی کرامپ توسط واحد تحقیقات کارآموزی صنعتی دانشگاه لندن طراحی شده که نقطه اوج این الگو تطبیق هدفهای آموزش با روش های آموزشی است. الگوی کرامپ از جهت که از رویکردی الگوریتمی برای انتخاب روشها استفاده می کند با سایر الگوهای طراحی آموزشی تفاوت اساسی دارد. CRAMP حروف اول پنج طبقه یادگیری استفاده شده در این الگوست: درک مطلب، مهارت های بازتابی، گرایش، یادسپاری و یادگیری روش کاری است (رمی زفسکی، ترجمه فردانش،۱۳۹۰).
درک مطلب: این نوع یادگیری مشتمل بر درک موضوعات محتوایی است و موضوعاتی مانند دانستن علت، چگونگی و زمان اتفاق افتادن یا اتفاق نیفتادن پدیده ها را در بر می گیرد و الزامأ مشتمل بر توانایی انجام دادن کاری نیست.
مهارت های بازتابی: این نوع یادگیری شامل کسب حرکات ماهرانه (کارکردن با وسایل) و قابلیت های ماهرانه دریافتی می شود.
ایجاد گرایش: این یادگیری مشتمل بر تغییر نگرش در کارآموزان است و شامل دو دسته تغییر نگرش نسبت به سایر افراد و تطبیق دادن خود با فرهنگ و تغییرات سازمانی و قبول آنها است.
یادسپاری: این یادگیری شامل به خاطر سپاری اطلاعات لازم برای اجرای موثر شغلی خاص است.
یادگیری روش کاری: این نوع یادگیری دانستن نحوه عملکرد در موقعیتی خاص را در بر می گیرد.

7-1- تعریف عملیاتی متغیرها:
مهارت عملی: شامل نمره ای است که کارآموزان در پایان دوره آموزشی از آزمون های به عمل آمده به دست می آورند.
درک مطلب: شامل نمره ای است که کارآموزان در آزمون بسته پاسخ چهارگزینه ای که شامل دو مولفه و۲۵ گویه می باشد به دست می آورند.
مهارت های بازتابی: شامل نمره ای است که کارآموزان در آزمون مهارت سنجی که شامل سه مولفه و۲۵ گویه و مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
ایجاد گرایش: شامل نمره ای است که کارآموزان در آزمون مهارت سنجی که شامل سه مولفه ۲۵ گویه و مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
یادسپاری: شامل نمره ای است که کارآموزان در آزمون بسته پاسخ چهارگزینه ای که شامل دو مولفه و۲۵ گویه می باشد به دست می آورند.
یادگیری روش کاری: شامل نمره ای است که کارآموزان در آزمون مهارت سنجی که شامل سه مولفه و۲۵ گویه و مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.

8-1- متغییرهای پژوهش :
الف: متغیر مستقل : الگوی آموزشی بر اساس مدل کرامپ.
ب : متغیر وابسته : درک مطلب، مهارت های بازتابی، ایجاد گرایش، یادسپاری، یادگیری روش کاری.
ج) متغییرهای کنترل :
محل تحصیل : تمام کارآموزان از یک مرکز هستند.
مربی مربوطه: مربی هر دو کلاس یکی است.
موضوع مورد آموزش: تدریس ایمنی و بهداشت کار برای هر دو گروه.
محتوای آزمون ها: هر دو گروه در معرض یک امتحان، هم در پیش آزمون و هم در پس آزمون قرار می گیرند.
شرایط اجرا: هردو گروه از لحاظ شرایط زمانی، مکانی، زمان برگزاری آزمون ها درشرایط یکسانی به سر می برند.
طول مدت دوره: طول جلسات در هر دو گروه 10 جلسه ۴۵ می باشد

فصل دوم:
سابقه و پیشینه تحقیق

1-2- مقدمه:
امروزه طراحی آموزشی به عنوان یک رشته مهم وبسیار مورد استفاده در تکنولوژی آموزشی مطرح است. تکنولوژی آموزشی با بکارگیری پایه های نظری روان شناسی یادگیری وروانشناسی تربیتی، از روش های موجود در حوزه طراحی آموزشی استفاده می کند. نتیجه این تعامل ایجاد یک برنامه آموزشی است، که می توان در آن نظریه های مختلف را به کار بست و کارائی و اثر بخشی هریک را آزمود. طراحی آموزشی ابزار تدریس وآموزش است، و باعث می شود مواد آموزشی، موثرتر و کارامد تر باشند ( ردی و دیگران6،۲۰۰٣)
هدف از طراحی آموزشی کمک به یاد گیری فرد و فعال کردن یاد گیری او و پشتیبانی از آن است و این هدف ویژگی آموزش است در هر جایی که روی دهد، چه بین یک معلم و یک دانش آموز، در کلاسی از یک مدرسه، در گروهی از بزرگسالان علاقه مند، یا در یک محیط کار. برای پشتیبانی از یاد گیری آموزش باید برنامه ریزی شود نه بر حسب اتفاق رخ دهد. یادگیری که آموزش به آن یاری می رساند باید تمام افراد را به اهداف استفاده بهینه از استعدادهایشان، لذت بردن از زندگی و سازش با محیط فیزیکی و اجتماعی نزدیک ترسازد. طبیعتا این بدین معنی نیست که برنامه ریزی آموزش اثر یکسان سازی افراد مختلف را دارد بر عکس گوناگونی بین افراد افزایش می یابد. هدف آموزش برنامه ریزی شده کمک به فرد است تا بطور کامل و تا حد ممکن در جهت فردیت خود رشد کند ( گانیه و همکاران، ترجمه علی آبادی ،۱۳۷۴).
این پژوهش با هدف طراحی الگوی آموزشی بهداشت و ایمنی کار بر اساس مدل کرامپ و بررسی تأثیر آن بر ارتقاء سطح مهارت های کارآموزان شهر ایلام، صورت می گیرد. در این راستا ضمن مرور مبانی نظری طراحی آموزشی، الگوی کرامپ، مفاهیم و مؤلفه های ایمنی و بهداشت کار شامل عوامل فیزیکی محیط کار، فرهنگ بهداشت کار، حوادث ناشی از کار و وسایل حفاظت فردی، به معرفی الگوی پیشنهادی طراحی شده بر اساس مدل کرامپ پرداخته می شودوبالاخره پیشینه تحقیقات داخل و خارج کشور مرتبط بررسی خواهد شد.

۲-۲- مبانی نظری پژوهش:
1-2-2- طراحی7 آموزشی چیست؟
طرح آموزشی (I.D)8 یک فرآیند سیستماتیک است که برای توسعه ی آموزش و برنامه های آموزشی در یک روش مطمئن و اصولی به خدمت گرفته شده است. طرح آموزشی فرآیندی پیچیده است که سازنده، کاری و تعاملی است.
اگر چه ریشه های دقیق فرآیند طرح آموزشی می تواند مورد بحث قرار گیرد، اما نوشته های سیلورن9 (۱۹۶۵)، به نقل از کنت ال و همکاران10 (۲۰۰۹)، یک تلاش اولیه برای اعمال تئوری سیستم های اصلی را بیان می کند و بررسی سیستم ها را به عنوان راه دسترسی برای حل مشکلات آموزشی، نشان می دهد.
سیلورن به طور استثنایی بر اینکه چگونه تئوری سیستم های اصلی، می توانند برای ایجاد آموزشی کار آمدو موثر برای هوا، فضا و آموزش نظامی مورد استفاده قرار گیرند، علاقه مند بود. و آنچه را که بعضی از مردم به عنوان اولین مدل طرح آموزشی در نظر می گیرند، را منتشر کرد.
در دهه ی ۱۹۶۰، فرآیند طرح آموزشی در برخی از تعلیمات سطوح بالا به کار بسته شداما استفاده از آن متداول نشده است.
در اوایل دهه ی ۱۹۷۰، کاربرد طرح سیستم های آموزشی در تمام شعبه های نظامی متداول شد و در کاربردها ی آموزشی صنعتی و تجاری پدیدار گشت.
در طول دهه ی ۱۹۷۰، ISD به عنوان یک روش شناسی آموزشی استاندارد در بسیاری از سازمان ها، مورد پذیرش واقع شد و امروزه در تمام دنیا استفاده می شود.
مدل سیلورن و خصوصاً تمامی مدل های اولیه ی ID ( طرح آموزشی ) دیگر بر مبنای رفتار گرایی استوار بودند. که به طور گسترده به عنوان فلسفه و ارزش های مرتبط با ندازه گیری و مطالعه ی رفتار انسان تعریف شده است ( همان منبع).
اگر چه رفتار گرایی به طور معمول با نظریه ی بی. اف. اسکینر و تئوری محرک و پاسخ در ارتباط است، بیشتر نویسنده های پیشین، از بیشتر ژرف نمایی های فلسفی و نظری فراگیر دور می ماندند. رفتار شناسان اولیه همانند بسیاری از پزشکان، طرح های آموزشی امروزه، معتقد بودند که در روش هایی که به طور منطقی قابل اعتماد و معتبر هستند، تنوع رفتار ها می تواند اندازه گیری، مشاهده، طرح ریزی و ارزش گذاری شود.
روانشناسان شناخت نگر، مثل: ( گاگن11 ، وگر12 ، گولاس13 و کلر14 ،۲۰۰۵ ) در ژرف نمایی فرآیند اطلاعات همکاری بزرگی را برای نظریه ی زیر بنایی طرح آموزشی داشته اند.
طراحان آموزشی معتقدند که کاربرد روند طرح سیستماتیک می تواند آموزش را موثرتر، کار آمدتر و رایج تر از نگرش هایی گرداند که کمتر برای طراحی آموزشی منسجم هستند. نگرش سیستم ها بر تجزیه ی چگونگی تعامل اجزاء آن با یکدیگر دلالت می کند و به هماهنگی تمام طرح، توسعه، اجرا و فعالیت های ارزیابی شده نیاز دارد.
بی نظمی را تصور کنید که در نتیجه ی این باشد که سه معلم که برای کار کردن در بخش های مختلف، بخش آموزشی مربوط به کامپیوتر گماشته شده اند. تلاش هایشان را هماهنگ نکرده اند، ممکن است معلم ۱ حقایق فشرده ی واقعی را در مورد سخت افزار کامپیوترو سیستم های عامل بنویسد و معلم ۲ ممکن است آموزشی متمرکز بر استفاده ی کاربردی نرم افزار طراحی کند. و معلم ۳ ممکن است تستی که بر نقش کامپیوتر در جامعه تاکید می کند طراحی کند.
اگر چه این مثال ممکن است افراطی به نظر برسد، حتی تنها یک معلم می تواند ناهماهنگی های اصلی را در میان واقعیات، تدابیر و ارزیابی، با استفاده نکردن از افکار دقیق خلق کند. بسیاری از دانشجویان دانشکده تجربه ی فکر کردن داشته اند، آنها می دانند آنچه را که اساتید انتظار دارند، تنها برای یافتن امتحانی است که بر نتایج فردی متمرکز می شود، در حالیکه آنها مفاهیم را مطالعه می کنند و یا بالعکس. بسیاری از فراگیران در برنامه های تربیتی در تجارت، صنعت، دولت و ارتش مشکلات مشابهی را تجربه کرده اند.
اگر چه تنوع فر آیند طرح آموزشی سیستماتیک ( به وسیله ی دیک و کاری15،۲۰۰۵) توصیف شده است، تمام توصیفات شامل: اجزای اصلی برای تجزیه، طراحی، پیشرفت، اجرا و ارزیابی جهت اطمینان بخشیدن به هماهنگی میان اهداف، واقعیات، تدابیر، ارزیابی و تاثیر پذیری نتایج در آموزش می باشد.
تجزیه و تحلیل اغلب شامل: هدایت تحقق احتیاجات ( کافمن16، ۲۰۰۰). شناسایی یک مشکل ایجاد شده در یک محیط کاری یا محیط های دیگر(گیلبرت17، ۱۹۸۷) و تعیین یک هدف است طراحی شامل نوشتن واقعیات در واژه های قابل اندازه گیری می باشد. ( میگر18،۱۹۹۷). طبقه بندی فرآیند یادگیری به صورت متداوم ، فعالیت های فرآیند یادگیری مشخص شده ( بریگز ، گاس تفسون و تیل من19 ،۱۹۹۱) و تصریح کردن بر رسانه می باشد.
توسعه شامل آماده سازی دانش آموزان و مواد آموزشی ( اعم از چاپ شده و چاپ نشده )، به صورتی که در دوره ی طرح، مشخص شده است ( مریسون ،‌رز، کمپ20، ۲۰۰۴ ).
اجرا شامل تحویل گرفتن آموزش درمحیط هایی که طراحی شده بود، می باشد ( گریر21، ۱۹۹۶ ).
ارزیابی شامل ارزیابی فشرده و تکوینی ، درست با همان کیفیتی که باز بینی را انجام می دهیم می باشد
ارزیابی تکوینی شامل جمع آوری اطلاعات برای شناسایی، باز بینی های مورد نیاز برای آموزش است. در حالیکه ارزیابی فشرده شامل جمع آوری اطلاعات جهت تخمین اثر بخشی و ارزش آموزش است. باز بینی شامل قرار دادن تغییرات مورد نیاز بر پایه ی اطلاعات ارزیابی تکوینی است.
برای نمونه در طی انجام پروژه همانگونه که اطلاعات جمع آوری شده اند و تیم توسعه، شناخت هایی را کسب کرده اند، اغلب حرکت به عقب و جلو میان فعالیت هایی تجزیه تحلیل، طرح و ارزیابی تکوینی و باز بینی لازم است. بنابر این طبیعت تکراری و خود اصلاحی فرآیند آموزشی، به عنوان یکی از عالی ترین قدرت ها پدید می آید. همچنین توجه به اینکه در بعضی از مطالب ادبی در طرح های آموزشی پیچیدگی وجود دارد مهم است، زیرا کلمه ی توسعه آموزشی، برای توصیف تمام فرآیند استفاده شده است.

در واقع یک تقسیم بندی در طرح و توسعه ارتباط برای انتقال آموزشی و تکنولوژی، همانگونه که ما در این فصل به عنوان طرح آموزشی توصیف کردیم، وجود دارد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2-2- تعاریف طراحی آموزشی:
برای طراحی آموزشی تعاریف متعددی در نظریه ها و رویکردهای مختلف وجود دارد از جمله:
برای اینکه درک بهتری از طراحی آموزشی داشته باشیم ابتدا باید آموزش و طراحی را به شکل مناسبی تعریف کنیم آموزش مجموعه تصمیمات و اقداماتی است که یکی پس از دیگری اتخاذ می شود یا انجام می گیرد و هدف آن دستیابی هر چه بیشتر یادگیرنده به هدفهای آموزشی است ( فردانش، ۱۳۸۴) که با این تعریف این فعالیت یک کار عمدی و جدی است و مانند هر کار جدی دیگری نیاز به طراحی و پیش اندیشی دارد طراحی نیز در لغت به معنای اختراع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم، ساختن و آماده کردن پیش نویس یک نقشه، اختصاص دادن یا بکارگیری منابع برای دستیابی به یک هدف، و سر انجام تهیه یک نقشه کاری برای حصول آنچه که از پیش تعیین شده آمده است.
طراحی آموزشی را می توان تهیه نقشه های مشخص در مورد چگونگی دستیابی به هدفهای آموزشی تعریف کرد. بعبارت دیگر هر گاه برای دستیابی به یک سلسله از دانشها و مهارتها بعنوان هدفهای آموزشی مجموعه ای فعالیتها و روشهای آموزشی قبل از تحقق آموزش پیش بینی و تنظیم گردد، در واقع طراحی آموزشی انجام شده است. بنابراین طراحی آموزشی را می توان تجویز یا پیش بینی روشهای مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانشها، مهارتها و عواطف شاگردان دانست ( لشین و همکاران، ترجمه فردانش،۱۳۸۴).

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید